Noile reglementari P. S. I. si protectie civila - editia a XX-a. ACTUALIZATA 2 August 2015

Noile reglementari P. S. I. si protectie civila - editia a XX-a. ACTUALIZATA 2 August 2015
-15%
Preț: 35,70 lei
42,00 lei (-15%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2015
Categoria: Carti diverse

DESCRIERE

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor - ACTUALIZATA (ultimul act modificator Legea nr. 170/2015)

     Dispozitii generale
     Obligatii privind apararea impotriva incendiilor
          Obligatii generale
          Obligatiile consiliului local si ale primarului
          Obligatiile consiliului judetean si ale Consiliului General al
          Municipiului Bucuresti
          Obligatiile prefectului
          Obligatiile autoritatilor administratiei publice centrale
          Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si
          salariatului
          Obligatiile proiectantilor si executantilor
          Obligatiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii in
          domeniul apararii impotriva incendiilor
     Exercitarea autoritatii de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor
     Serviciile de urgenta voluntare si private
          Dispozitii comune
          Constituirea si atributiile serviciilor de urgenta voluntare sau private
          Drepturi, indemnizatii si despagubiri ce se acorda personalului
          serviciilor de urgenta voluntare sau private
     Raspunderea juridica
     Dispozitii finale
    
Legea nr. 481/2004 privind protectia civila - actualizata
     Dispozitii generale
     Organizarea protectiei civile
     Drepturile si obligatiile cetatenilor
          Drepturi
          Obligatii
     Atributii si obligatii privind protectia civila
          Atributii ale autoritatilor administratiei publice
          Obligatiile conducatorilor institutiilor publice, agentilor economici,
          proiectantilor, constructorilor, beneficiarilor si salariatilor 
     Pregatirea pentru protectia civila
     Protectia populatiei si a bunurilor materiale
          Instiintarea, avertizarea si alarmarea
          Adapostirea
          Asanarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata
          Protectia nucleara, radiologica, chimica si biologica
          Evacuarea
     Limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de protectie civila
     Asigurarea materiala si financiara
          Asigurarea materiala
          Asigurarea financiara
     Contraventii si sanctiuni
     Dispozitii tranzitorii si finale
       
Ordinul MAI nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila
     Dispozitii generale
     Documentatiile necesare pentru emiterea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu
     Documentatiile necesare pentru emiterea avizelor si autorizatiilor de protectie civila
     Dispozitii finale
          
Hotararea Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu
           
Hotararea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda
          
Ordinul MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta - ACTUALIZAT
     Scopul si domeniile de aplicare
     Cerinte specifice si categorii de instructaje
          Instructajul introductiv general
          Instructajul specific locului de munca
          Instructajul periodic  
          Instructajul pe schimb
          Instructajul special pentru lucrari periculoase
          Instructajul la recalificarea profesionala
          Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a
          institutiei 
     Inregistrarea si confirmarea instructajului
     Organizarea activitatii de instruire
     Cerinte privind materialele necesare pentru instruirea in domeniul
     situatiilor de urgenta
     Dispozitii finale
     ANEXA
           
Ordinul MAI nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta
     Dispozitii generale
     Organizarea actiunilor de evacuare
     Conducerea actiunilor de evacuare
     Executarea actiunilor de evacuare
     Asigurarea actiunilor de evacuare
     Logistica actiunilor de evacuare
     Dispozitii finale
     ANEXE
            
Ordinul MAI nr. 89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta...
     Definire, obiective, domenii si forme ale activitatii de prevenire
     Organizarea si conducerea structurilor de prevenire, atributii si planificarea activitatii de prevenire
     Dispozitii specifice
     Evaluarea activitatii de prevenire
     Dispozitii finale
      ANEXE
            
Ordinul MAI nr. 188/2009 pentru abrogarea unor prevederi privind tarifele pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila
     
Ordinul MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor
     Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor
          Dispozitii generale
               Definitie, scopuri, obiective
               Responsabilitati privind analiza si acoperirea riscurilor
          Caracteristicile unitatii administrativ-teritoriale
          Analiza riscurilor generatoare de situatii de urgenta
          Acoperirea riscurilor.
               Conceptia desfasurarii actiunilor de protectie-interventie
               Etapele de realizare a actiunilor
               Faze de urgenta a actiunilor
               Actiunile de protectie-interventie
               Instruirea
               Realizarea circuitului informational-decizional si de cooperare
          Resurse umane, materiale si financiare
          Logistica actiunilor
          Dispozitii finale
     Structura-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor
      
Ordinul MAI nr. 1436/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea activitatii de avizare a normelor si reglementarilor tehnice de aparare impotriva incendiilor, emise de ministere si celelalte organe ale (...)
     Dispozitii generale
     Desfasurarea activitatii de avizare
          Primirea reglementarilor in diverse faze de redactare
          Evaluarea reglementarilor in faze anterioare fazei de redactare finala
          Evaluarea reglementarilor in faza de redactare finala
     Dispozitii finale
      
Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
     Dispozitii generale
     Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
          Continutul organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor
          Structuri cu atributii de aparare impotriva incendiilor
          Actele de autoritate, documente specifice si evidente privind
          apararea impotriva incendiilor
          Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul
          de munca
     Norme generale de aparare impotriva incendiilor la proiectarea si
     executarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor
          Indeplinirea cerintei esentiale"securitate la incendiu"
          Stabilitatea la foc a constructiei
          Limitarea izbucnirii, propagarii si dezvoltarii incendiului si a efluentilor
          incendiului in interiorul si in afara incintei focarului de incendiu
          Instalatiile aferente constructiilor si instalatiile tehnologice
          Limitarea propagarii incendiului la constructiile invecinate
          Evacuarea utilizatorilor si securitatea fortelor de interventie
     Norme generale de aparare impotriva incendiilor la exploatarea
     constructiilor, instalatiilor si amenajarilor
          Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea
          constructiilor, instalatiilor si amenajarilor
          Masuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor
          cu foc deschis
          Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea cailor de
          evacuare
          Masuri generale de prevenire a incendiilor in locuintele
          unifamiliale/multifamiliale/gospodariile populatiei
          Masuri generale de prevenire a incendiilor in spatii destinate
          persoanelor cu dizabilitati/solicitantilor de azil
     Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor
     Planificarea si executarea exercitiilor privind modul de actiune
     in caz de incendiu 
     Controlul respectarii normelor de aparare impotriva incendiilor
     Dispozitii finale
     ANEXE
 
Hotararea Guvernului nr. 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor
           
Ordinul MAI nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor
            
Ordinul MIRA nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu - actualizat
     Dispozitii generale
     Managementul riscurilor de incendiu
          Etape de parcurs in fazele de proiectare si exploatare a constructiilor 
          si instalatiilor
          Stabilirea sistemului/procesului supus evaluarii de risc
          Stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului
          Alegerea metodei si a instrumentelor de lucru
          Identificarea pericolelor de incendiu
          Identificarea riscurilor de incendiu
          Evaluarea riscurilor de incendiu
          Controlul riscurilor de incendiu
          Monitorizarea riscului de incendiu
          Documentatia intocmita in urma procesului de identificare si
          evaluare a riscurilor de incendiu 
     Desfasurarea activitatii de identificare, evaluare si control al
     riscurilor de incendiu
          Conditii pentru persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitati
          de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu
          Banci de date privind incendiile
          Identificarea si analiza riscurilor in profil teritorial
     Dispozitii finale
     ANEXE
         
Ordinul MAI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
     Dispozitii generale
     Elaborarea scenariului de incendiu.
     Structura scenariului de securitate la incendiu

Hotararea Guvernului nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice
     Criterii de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale
     Criterii de clasificare a institutiilor publice si operatorilor economici
        
Ordinul MAI nr. 1180/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind intretinerea, repararea, depozitarea si evidenta mijloacelor tehnice de protectie civila
     Exploatarea mijloacelor tehnice de protectie civila
     Mentenanta mijloacelor tehnice de protectie civila
     Depozitarea mijloacelor tehnice de protectie civila
     Evidenta mijloacelor tehnice de protectie civila
     Norme tehnice

Ordinul  MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor
     Dispozitii generale
     Desfasurarea activitatii de autorizare a persoanelor
     Supravecherea personelor autorizate
     Suspendarea, retragerea si anularea autorizatiei
     Preschimbarea auttorizatiilor
     Libera ciculatie a autorizatiilor
     Obligatii ale persoanei autorizate si cai de atac
     Dispozitii tranzitorii si finale
     Cerere de autorizare
     Lista codurilor CAEN
     Lista ocupasiilor specifice
     Lista mijloacelor tehnice din dotare
     Structura cadru a proceduii de lucru specifice
     Autorizatie
     Registru special de evidenta a autorizatiilor 
     Referat de supravechere
     Cerere de preschimbare a autorizatiei
     Notificare
     Registru cu evidenta lucratorilor de ignifugare a mat. combustibile
     Registru cu evidenta lucratorilor de termoprotectie
    Registru cu evidenta lucratorilor de proiectare, instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alerta
    Registru cu evidenta lucratorilor de verificare, reancarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera
    Registru cu evidenta lucratorilor de intretinere a instalatiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor.

Ordinul comun MIRA/MSP/MMFES/MMDD nr. 247/1. 235/631/1. 130/2007 privind aprobarea Planului de masuri vizand realizarea actiunilor de cooperare intre prefecti si primari, in calitatea acestora de presedinti ai comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, respectiv ai comitetelor locale pentru situatii de urgenta, si autoritatile de sanatate publica, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populatiei

Ordinul IGSU nr. 1045/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice
     Cerere de emitere a acordului pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice
     Acord pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice
     Evidenta acordurilor pentru organizarea jocurilor de artificii

Ordinul MIRA nr. 164/2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu
     Dispozitii generale
     Modul de eliberare a brevetului de pompier specialist
     Categoriile de personal si drepturile conferite titularilor de brevet
     Model de Cerere
     Tabel cu rezultatul evaluarii pentru acordarea dreptului de...
     Brevet de pompier specialist

Ordinul MIRA/MADR nr. 605/579/2008 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea de miristi, vegetatieuscata si resturi vegetale
     Scop si domeniu de aplicare
     Masuri de prevenire a incendiilor
     Dispozitii finale

Ordinul MAI nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor
     Dispozitii generale
     Evaluarea in vederea eliberarii certificatului pentru introducere pe piata
     Libera circulatie a produselor
     Obligatiile operatorilor economici
     Supravegherea pietei
     Dispozitii tranyitorii si finale
     Anexe

Ordinul MAI nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise sau in aer liber
     Scop si domeniu de aplicare
     Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
     Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor
     Planificarea si executarea exercitiilor de evacuare in caz de incendiu
     Echiparea si dotarea specifica cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor
     Dispozitii finale

Ordinul MAI/MCCPN nr. 28/2338/2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la obiective de cult
     Scop si domeniu de aplicare
     Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

     Reguli si masuri de prevenire a incendiilor la exploatarea constructiilor si spatiilor aferente obiectivelor de cult
     Reguli si masuri de prevenire a incendiilor la instalatii utilitare aferente constructiilor si spatiilor aflate in exploatare din obiectivele de cult
     Reguli si masuri specifice instalatiilor si sistemelor de protectie impotriva incendiilor
     Planificarea si executarea exercitiilor de evacuare in caz de incendiu
     Echiparea si dotarea cu instalatii, sisteme, utilaje si mijloace tehnice de protectie impotriva incendiilor
     Dispozitii finale

Ordinul MDRL/MAI nr. 1. 078/326/2009 pentru aprobarea Reglementarii tehnice"Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme", indicativ NP 127: 2009
     Dispozitii generale
     Spatii si incaperi cu activitati si functiuni specifice
     Riscuri de incediu
     Stabilitate la incendiu
     Amplasarea parcajelor subterane
     Accesuri si circulatii pentru autoturisme
     Cai de evacuare a utilizatorilor
     Compartimentari, separari si finisaje
     Utilitati
     Instalatii de protectie la incendiu
     Interventie
     Marcaje
     Exploatare
     Referinte tehnice si legislative

Ordinul MAI/MDRT nr. 118/1709/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de agrement               Scop si domeniu de aplicare
     Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
     Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor
     Evacuarea in caz de incendiu
     Echiparea si dotarea specifica cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor
     Dispozitii finale

Ordinul MAI nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la  constructii si instalatii aferente
     Scop si domeniu de aplicare
     Reguli si masuri specifice de prevenire a incendiilor
     Echiparea si dotarea specifica cu mijloace de protectie impotriva incendiilor
     Dispozitii finale

Ordinul MAI nr. 187/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii pentru comert
     Scop si domeniu de aplicare
     Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
     Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor
     Evacuarea in caz de incendiu
     Echiparea si dotarea specifica cu mijloace tehnice de protectie  impotriva incendiilor
     Dispozitii finale

Ordinul MAI nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii
     Scop si domeniu de aplicare
     Reguli si masuri de prevenire a incendiilor
     Mijloace de prima interventie si dotare
     Dispozitii finale

Ordinul MAI nr. 262/2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri
    Scopul si domeniul de aplicare
    Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
 
    Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor
    Evacuarea in caz de incendiu
    Echiparea si doatarea cu mijloace de protectie impotriva incendiilor
    Dispozitii finale
 

Ordinul MAI/MS nr. 146/1427/2013 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la unitati sanitare
     Scop si domeniu de aplicare
     Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
     Reguli si masuri generale de aparare impotriva incendiilor
     Evacuarea in caz de incendiu
     Echiparea si dotarea specifica cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor
 

Ordinul MAI nr. 234/2010 pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de arson
     Evaluarea arsonulu
Noile reglementari P. S. I. si protectie civila - editia a XX-a - 2 august 2015

  


Nr. de pagini: 680
Anul aparitiei: 2015

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review

Cărți noi - Carti diverse

Created in 0.085 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.