Curs de drept civil. Obligatiile - Liviu Pop, Ionut-Florin Popa si Stelian Ioan Vidu

Curs de drept civil. Obligatiile - Liviu Pop, Ionut-Florin Popa si Stelian Ioan Vidu
-15%
Preț: 84,15 lei
99,00 lei (-15%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Autor:
Anul publicării: 2015
Categoria: General

DESCRIERE

Lucrarea Curs de drept civil. Obligatiile are in vedere orientarile, teoriile si solutiile propuse, elaborate ori explicate in lucrarile recente si relevante ale unor autori romani si straini seriosi si informati care s-au aplecat cu interes asupra intelesului conceptelor centrale din sfera obligatiilor, ce se regasesc si in actuala codificare.


Continutul ideatic al acestei lucrari acopera intreaga problematica a obligatiilor civile, institutia cea mai vasta si complexa a dreptului privat. Analiza desfasurata de autori are ca repere textele noului Cod civil, izvoarele sale interne si externe, precum si legislatia conexa, in acord cu eforturile si proiectele de uniformizare si modernizare existente in dreptul european si international, pentru a raspunde trebuintelor acestor vremuri.

Departe de a fi o simpla reeditare mai concisa a„Tratatului elementar de drept civil”, consacrat teoriei generale a obligatiilor si realizat de aceiasi autori, lucrarea este un curs universitar care raspunde programei analitice a acestei discipline de studiu din planul curricular al facultatilor de drept. Insa cursul se adreseaza atat studentilor, masteranzilor si doctoranzilor in drept, cat si tuturor teoreticienilor si practicienilor dreptului, deopotriva, avand ca finalitate cunoasterea noii constructii legislative, doctrinare si jurisprudentiale a obligatiilor civile.Cuprins

Abrevieri 5
Abrevieri ale tratatelor si manualelor citate frecvent.. 8
TITLUL 1. CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGATIILE
CIVILE 11
Capitolul 1. Notiunea si structura obligatiei civile 11
1. Definitie si terminologie 11
2. Structura obligatiei 12
Capitolul II. Clasificarea obligatiilor civile 17
Capitolul III. Izvoarele obligatiilor 26

TITLUL II. CONTRACTUL CIVIL 28
Subtitlul 1. Formarea contractului 28
Capitolul 1. Notiunea de contract civil 28
Capitolul II. Clasificarea contractelor civile 40
Capitolul III. Incheierea contractului 52
1. Organizarea studiului. Conditiile de validitate ale contractului 52
2. Faza precontractuala. Negocierile 53
3. Acordul de vointe. Oferta si acceptarea 66
3. 1. Elementele acordului de vointe 66
3. 2. Oferta de a contracta 68
3. 3. Acceptarea 80
3. 4. Momentul si locul Incheierii contractului 84
3. 5. Determinarea continutului contractului In functie de oferta
si acceptare 89
Subtitlul II. Efectele contractului 101
Capitolul 1. Reguli de interpretare a contractelor. 101
Capitolul II. Principiul fortei obligatorii a contractului. 114
1. Enuntarea principiului fortei obligatorii a contractului. Fundament
si consecinte 114
2. Limitarea fortei obligatorii a contractului: interventia legiuitorului
In contracte 122
3. Limitarea fortei obligatorii a contractelor: impreviziunea In contracte 124
Capitolul III. Efectele contractului fata de terti 132
1. Relativitatea efectelor contractului fata de terti 132
1. 1. Principiul relativitatii 132
 1. 2. Exceptiile de la principiul relativitatii efectelor contractului 141
 1. 3. Promisiunea faptei altuia 151
 1. 4. Stipulatia pentru altul 155
679
Cuprins
2. Opozabilitatea contractului fata de terti 162
2. 1. Simulatia - exceptie de la opozabilitatea efectelor contractului 165
Subtitlul III. Remediile neexecutarii contractului 180
Capitolul 1. Teoria generala a remediilor 180
Capitolul II. Termenul suplimentar de executare 190
Capitolul,, 1. Executarea silita In natura 19 5
Capitolul IV. Exceptia de neexecutare 202
Capitolul V. Rezolutiunea si rezilierea 210
Capitolul VI. Executarea prin echivalent/raspunderea contractuala 231
 1. Conditiile raspunderii contractuale 231
2. Evaluarea daunelor-interese 244
2. 1. Clauza penaIa 247
2. 2. Arvuna 251
Capitolul VII. Riscurile contractului 255
TITLUL III. ACTUL JURIDIC UNILATERAL DE DREPT CIVIL 262
TITLUL IV. FAPTELE JURIDICE L1CITE - IZVOARE DE OBLIGATII
CIVILE 273
Capitolul 1. Gestiunea de afaceri 273
 1. Definitie. Reglementare. Fundament 273
2. Conditiile gestiunii de afaceri 274
3. Efectele gestiunii de afaceri Intre gerant si gerat 277
4. Efectele gestiunii de afaceri In raporturile cu tertii. 279
Capitolul II. Plata nedatorata 281
1. Conditiile platii nedatorate 281
2. Efectele platii nedatorate Intre soluens si accipiens 284
3. Efectele restituirii platii nedatorate fata de terti 287
4. Actiunea In restituirea platii nedatorate 288
Capitolullll, Imbogatirea fara justa cauza 291
1. Imbogatirea fa~a justa cauza sub imperiul vechiului Cod civil.
Reglementare. Definitie 291
2. Conditiile materiale sau economice ale Imbogatirii fara justa cauza 293
3. Conditiile juridice ale Imbogatirii fara justa cauza 295
4. Efectele Imbogatirii fara justa cauza 297
TITLUL V. FAPTELE JURIDICE ILICITE SI CELELALTE FAPTE JURIDICE EXTRACONTRACTUALE CAUZATOARE DE PREJUDICII
(RASPUNDEREA CIVILA DELICTUALA SAU EXTRACONTRACTUALA)... 300 Capitolul 1. Consideratii generale privind raspunderea civila cu privire
speciala asupra raspunderii delictuale (extracontractuale) 300
 1. Raspunderea civila. Notiune. Locul acesteia In ansamblul raspunderii
juridice 300
2. Structura raspunderii civile 303
680
Cuprins
2. 1. Sediul legal si definitiile raspunderii delictuale si raspunderii
contractuale 303
2. 2. Teorii cu privire la situatia juridica a celor doua forme sau branse
ale raspunderii civile 304
3. Fundamentele etico-filosofice ale raspunderii civile 31 O
4. Raspunderea civila si raspunderea penala 319
5. Raspunderea civila delictuala sau extracontractuala. Reglementare.
Domeniu de aplicare. Feluri 325
Capitolul II. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta ilicita
proprie. Conditiile generale ale raspunderii delictuale (extracontractuale) 329
1. Consideratii introductive 329
2. Prejudiciul. 329
2. 1. Notiune. Clasificarea prejudiciilor. 329
2. 2. Conditiile sau caracterele prejudiciului pentru a fi reparabil. 332
3. Fapta ilicita 337
3. 1. Fapta ilicita si obiectivarile ei. 337
3. 2. Cauzele care Inlatura ilicitatea faptei. 340
4. Raportul de cauzalitate 344
4. 1. Stabilirea raportului de cauzalitate 344
4. 2. Cauzele care exclud existenta raportului de cauzalitate (cauzele
exoneratoare de raspundere civila) 348
5. Vinovatia autorului faptei ilicite 351
5. 1. Definitia si elementele vinovatiei 351
5. 2. Formele vinovatiei si gradele culpei 352
5. 3. Capacitatea delictuala. Obligatia subsidiara a persoanei lipsite
de discernamant de a indemniza victima prejudiciata prin fapta
sa ilicita 356
6. Specificul raspunderii persoanei juridice pentru prejudiciile cauzate
prin fapta proprie 358
Capitolul III. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altuia 362
1. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat prin fapta minorului sau a
unui interzis judecatoresc 362
 1. 1. Reglementare. Persoanele pentru care se raspunde. Persoanele
raspunzatoare 362
1. 2. Conditiile existentei raspunderii 364
1. 3. Fundamen ul raspunderii. Dreptul de regres al persoanei
raspunzatoare 365
2. Raspunderea delictuala a comitentului pentru prejudiciile cauzate
prin faptele ilicite ale prepusilor sai. 367
2. 1. Reglementare si domeniu de aplicare. Conditiile de drept comun 367
2. 2. Conditiile speciale ale raspunderii comitentului 368
2. 3. Fundamentul raspunderii comitentului. 3 71
2. 4. Efectele raspunderii comitentului 372
3. Corelatia dintre raspunderea delictuala a diferitelor persoane pentru
prejudiciile cauzate prin fapta altuia 374
681
Cuprins
Capitolul IV. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri In general,
de animale si de ruina edificiului 376
1. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri In general. 376
1. 1. Reglementare si domeniu de aplicare 376
 1. 2. Determinarea persoanei raspunzatoare 377
1. 3. Persoanele Indreptatite sa invoce raspunderea prevazuta de
art. 1. 376 C. civ. Unele ipoteze speciale 380
1. 4. Fundamentul, conditiile si efectele acestei raspunderi 382
2. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animalele ce le avem sub
paza 384
3. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de ruina edificiului 387
Capitolul V. Ipoteze de raspundere civila delictuala reglementate de
legislatia conexa Codului civil 390
1. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de defectele produselor 390
2. Raspunderea pentru daunele ecologice 394
3. Raspunderea civila a personalului medical. 399
4. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare 403
5. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin actele ilicite ale
autoritatilor publice 407
Capitolul VI. Efectele de drept comun ale raspunderii civile delictuale 412
1. Probleme introductive 412
2. Pluralitatea de persoane raspunzatoare. Raspunderea solidara.
Raporturile dintre codebitorii solidari. 413
3. Principiile care guverneaza repararea prejudiciului. 414
4. Repararea prejudiciului prin despagubiri sau echivalent banesc 417
5. Repararea daunelor morale 419
6. Repararea prejudiciilor corporale 422
7. Raportul sau corelatia dintre reparatie si drepturile de asigurari
sociale ori nascute din contractele de asigurare de raspundere civila
sau de bunuri 427
8. Prescriptia actiunii In raspundere civila delictuala. Problema optiunii
Intre temeiul contractual si temeiul delictual al raspunderii civile 429
TITLUL VI. OBLIGATIILE AFECTATE DE MODALITATI SI OBLIGATIILE
COMPLEXE 432
Capitolul 1. Obligatiile afectate de modalitati 433
1. Conditia 433
2. Termenul 438
Capitolul II. Obligatiile complexe 445
1. Obligatiile cu pluralitate de subiecte 445
1. 1. Obligatia divizibiIa 445
1. 2. Obligatia indivizibila 446
1. 3. Obligatia solidara 449
2. Obligatiile cu pluralitate de obiecte 456
2. 1. Obligatiile alternative 457
2. 2. Obligatiile facultative 458
682
Cuprins
TITLUL VII. DINAMICA OBLIGATIILOR - TRANSMISIUNEA
SI TRANSFORMAREA OBLIGATIILOR 460
Capitolul 1. Consideratii generale privind dinamica obligatiilor 460
Capitolul II. Mijloacele juridice de transmitere a obligatiilor 463
 1. Cesiunea de creanta 463
2. Subrogatia In drepturile creditorului prin plata creantei 478
3. Preluarea datoriei si cesiunea de datorie 485
4. Cesiunea de contract 494
Capitolul III. Mijloace prin care se realizeaza transformarea obligatiilor. 509
 1. Novatia 509
TITLUL VIII. STINGEREA OBLIGATIILOR 518
Capitolul 1. Generalitati privind stingerea obligatiilor 518
Capitolul II. Stingerea obligatiilor prin executare voluntara - plata 520
 1. Consideratii introductive. Prioritatea executarii In natura si
,,
conformitatea executarii obligatiilor 520
2, Plata,     521
2, 1, Notiunea de plata, Consideratii generale 521
2, 2, Subiectele platii 523
2, 3, Conditiile si obiectul platii 527
2, 4, Imputatia platii,.. 533
3, Punerea In Intarziere a creditorului 535
Capitolul III. Mijloacele alternative de stingere a obligatiilor 540
1, Compensatia,  , .. 540
2, Darea In plata, Cesiunea de creanta In locul executarii,.. 544
3, Confuziunea     547
4, Remiterea de datorie, , 549
5, Imposibilitatea fortuita de executare a obligatiei de catre debitor, 552
TITLUL IX. GARANTIILE EXECUTARII OBLIGATIILOR,.. 554
Subtitlul 1. Consideratii privind garantiile executarii obligatiilor.
Garantiile generale   .. 5 54
Capitolul 1. Consideratii privind garantiile executarii obligatiilor 554
Capitolul II. Garantiile generale,   .. 556
1, Garantia comuna a creditorilor, 556
2, Actiunea oblica.    562
3, Actiunea pauliana (revocatorie),.. 567
Subtitlul II. Garantiile personale 578
Capitolul 1. Fideiusiunea 578
 1, Notiune si reglementare legala, Feluri. Caractere juridice 578
2, Efectele fideiusiunii     582 3, Stingerea fideiusiunii.   589
Capitolul II. Garantiile autonome, 592
 1, Scrisoarea de garantie, 592
2, Scrisoarea de confort       595
683
Cuprins
Subtitlul III. Privilegiile si garantiile reale 598
Capitolul 1. Privilegiile 598
1. Notiune. Reglementare. Caractere juridice. Clasificare 598
2. Opozabilitatea privilegiilor. Concursul creditorilor privilegiati cu ceilalti
creditori ai aceluiasi debitor 599
3. Stingerea privilegiilor 601
Capitolul II. Ipoteca 603
 1. Notiune. Reglementare legala. Caractere juridice 603
2. Bu~uri care pot fi ipotecate. Intinderea ipotecii. 604
2. 1. Bunuri care pot fi ipotecate 604
2. 2. Intinderea ipotecii 607
3. Felurile ipotecii 610
4. Publicitatea ipotecii 615
5. Efectele ipotecii 619
6. Transmiterea si stingerea ipotecii 628
7. Executarea ipotecii 631
7. 1. Aspecte comune ipotecii imobiliare si mobiliare 631
 7. 2. Executarea ipotecii mobiliare 632
Capitolul III. Gajul 644
Capitolul IV. Dreptul de retentie 648
Index 659


Autor: Liviu Pop, Ionut-Florin Popa, Stelian Ioan Vidu
Data aparitiei: Martie 2015
Format: Academic
Pagini: 630

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.085 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.