Constitutia Romaniei reflectata in jurisprudenta constitutionala

Constitutia Romaniei reflectata in jurisprudenta constitutionala
-10%
Preț: 44,10 lei
49,00 lei (-10%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 2 - 4 zile lucratoare
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Constitutional

DESCRIERE

Constitutia este actul de identitate al unui stat de drept, fundamentul pe care se cladeste intreaga sa ordine juridica si sursa de baza pentru toate ramurile dreptului. In Romania, interpretarea si explicarea normei constitutionale, prin raportarea celorlalte legi la textele Constitutiei, se face de catre Curtea Constitutionala, prin deciziile sale. Daca deciziile de constatare a neconstitutionalitatii devin cunoscute, datorita caracterului obligatoriu pe care il au, toate celelalte decizii ale Curtii, la fel de importante pentru interpretarea si descifrarea sensului Constitutiei, raman, de cele mai multe ori,„ascunse” in paginile Monitorului Oficial.
   Motiv pentru care Editura Hamangiu publica lucrarea de fata: o carte care„cerne” intreaga jurisprudenta a Curtii Constitutionale, din 1992 si pana in prezent, si extrage solutiile cu valoare interpretativa deosebita. Sintetizate si redate in rezumat, cele 975 de solutii sunt grupate sub textele constitutionale al caror sens il explica, alcatuind un veritabil comentariu pe articole al Constitutiei. Accentul este pus pe deciziile pronuntate dupa revizuirea si republicarea Constitutiei in anul 2003, dar au fost selectate si unele solutii anterioare acestui moment, care si-au pastrat valabilitatea si in contextul noii configuratii a Legii fundamentale.
   Juristii si toti cei interesati sa inteleaga sensul constitutional al unor drepturi fundamentale, precum proprietatea, accesul la justitie, libertatea individuala sau rolul autoritatilor publice si relatiile ce trebuie sa existe intre cetateni si autoritati, au la dispozitie acum un instrument ce asigura accesul rapid la un fond unic de jurisprudenta, o banca de date cu valoare juridica deosebita.Consti tutia Romaniei Cuprins
Tudorel TOADER VII
Cuprins
Titlul I. Principii generale ______________________________________ 1
Arti colul 1. Statul roman ____________________________________ 1
Arti colul 2. Suveranitatea ___________________________________ 7
Arti colul 3. Teritoriul _______________________________________ 7
Arti colul 4. Unitatea poporului si egalitatea intre cetateni __________ 8
Arti colul 5. Cetatenia _______________________________________ 9
Arti colul 6. Dreptul la identi tate ______________________________ 9
Arti colul 7. Romanii din strainatate ___________________________ 10
Arti colul 8. Pluralismul si parti dele politi ce ____________________ 10
Arti colul 9. Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale _____ 12
Arti colul 10. Relatii internationale ___________________________ 14
Arti colul 11. Dreptul international si dreptul intern ______________ 14
Arti colul 12. Simboluri nationale ____________________________ 14
Arti colul 13. Limba ofi ciala _________________________________ 15
Arti colul 14. Capitala ______________________________________ 15
Titlul II. Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale _________ 16
Capitolul I. Dispozitii comune _________________________________ 16
Arti colul 15. Universalitatea ________________________________ 16
Arti colul 16. Egalitatea in drepturi ___________________________ 19
Arti colul 17. Cetatenii romani in strainatate ____________________ 38
Arti colul 18. Cetatenii straini si apatrizii _______________________ 39
Arti colul 19. Extradarea si expulzarea _________________________ 40
Arti colul 20. Tratatele internationale privind drepturile omului_____ 41
Arti colul 21. Accesul liber la justi tie __________________________ 43
Capitolul II. Drepturile si libertatile fundamentale_________________ 73
Arti colul 22. Dreptul la viata si la integritate fi zica si psihica _______ 73
Arti colul 23. Libertatea individuala ___________________________ 74
Arti colul 24. Dreptul la aparare ______________________________ 85
Arti colul 25. Libera circulatie ________________________________ 93
Arti colul 26. Viata inti ma, familiala si privata ___________________ 95
Arti colul 27. Inviolabilitatea domiciliului _____________________ 100
Arti colul 28. Secretul corespondentei ________________________ 102
Arti colul 29. Libertatea consti intei __________________________ 103
Arti colul 30. Libertatea de exprimare ________________________ 107
Cuprins Consti tutia Romaniei
VIII Tudorel TOADER
Arti colul 31. Dreptul la informatie __________________________ 109
Arti colul 32. Dreptul la invatatura ___________________________ 111
Arti colul 33. Accesul la cultura _____________________________ 114
Arti colul 34. Dreptul la ocroti rea sanatatii ____________________ 115
Arti colul 35. Dreptul la mediu sanatos _______________________ 117
Arti colul 36. Dreptul de vot ________________________________ 118
Arti colul 37. Dreptul de a fi ales ____________________________ 119
Arti colul 38. Dreptul de a fi ales in Parlamentul European ________ 122
Arti colul 39. Libertatea intrunirilor __________________________ 123
Arti colul 40. Dreptul de asociere ____________________________ 124
Arti colul 41. Munca si protectia sociala a muncii _______________ 128
Arti colul 42. Interzicerea muncii fortate ______________________ 133
Arti colul 43. Dreptul la greva ______________________________ 134
Arti colul 44. Dreptul de proprietate privata ___________________ 135
Arti colul 45. Libertatea economica __________________________ 154
Arti colul 46. Dreptul la mostenire ___________________________ 157
Arti colul 47. Nivelul de trai ________________________________ 158
Arti colul 48. Familia ______________________________________ 166
Arti colul 49. Protectia copiilor si a ti nerilor ___________________ 168
Arti colul 50. Protectia persoanelor cu handicap ________________ 170
Arti colul 51. Dreptul de peti tionare _________________________ 171
Arti colul 52. Dreptul persoanei vatamate de o autoritate pu bli ca __ 173
Arti colul 53. Restrangerea exercitiului unor drepturi sau
al unor libertati _________________________________________ 175
Capitolul III. Indatoririle fundamentale_________________________ 182
Arti colul 54. Fidelitatea fata de tara _________________________ 182
Arti colul 55. Apararea tarii ________________________________ 182
Arti colul 56. Contributii fi nanciare __________________________ 182
Arti colul 57. Exercitarea drepturilor si a libertatilor _____________ 185
Capitolul IV. Avocatul Poporului ______________________________ 187
Arti colul 58. Numirea si rolul ______________________________ 187
Arti colul 59. Exercitarea atributiilor _________________________ 187
Arti colul 60. Raportul in fata Parlamentului ___________________ 188
Titlul III. Autoritatile publice _________________________________ 189
Capitolul I. Parlamentul _____________________________________ 189
Sectiunea 1. Organizare si functionare __________________________ 189
Arti colul 61. Rolul si structura ______________________________ 189
Arti colul 62. Alegerea Camerelor ___________________________ 192
Consti tutia Romaniei Cuprins
Tudorel TOADER IX
Arti colul 63. Durata mandatului ____________________________ 193
Arti colul 64. Organizarea interna ___________________________ 193
Arti colul 65. Sedintele Camerelor ___________________________ 196
Arti colul 66. Sesiuni ______________________________________ 196
Arti colul 67. Actele juridice si cvorumul legal __________________ 197
Arti colul 68. Caracterul public al sedintelor ___________________ 198
Sectiunea a 2-a. Statutul deputatilor si al senatorilor ______________ 198
Arti colul 69. Mandatul reprezentati v ________________________ 198
Arti colul 70. Mandatul deputatilor si al senatorilor _____________ 198
Arti colul 71. Incompati bilitati ______________________________ 198
Arti colul 72. Imunitatea parlamentara _______________________ 200
Sectiunea a 3-a. Legiferarea __________________________________ 202
Arti colul 73. Categorii de legi ______________________________ 202
Arti colul 74. Initiati va legislati va ____________________________ 205
Arti colul 75. Sesizarea Camerelor ___________________________ 206
Arti colul 76. Adoptarea legilor si a hotararilor _________________ 207
Arti colul 77. Promulgarea legii _____________________________ 209
Arti colul 78. Intrarea in vigoare a legii _______________________ 210
Arti colul 79. Consiliul Legislati v _____________________________ 210
Capitolul II. Presedintele Romaniei ____________________________ 211
Arti colul 80. Rolul Presedintelui ____________________________ 211
Arti colul 81. Alegerea Presedintelui _________________________ 211
Arti colul 82. Validarea mandatului si depunerea juramantului ____ 212
Arti colul 83. Durata mandatului ____________________________ 212
Arti colul 84. Incompati bilitati si imunitati _____________________ 212
Arti colul 85. Numirea Guvernului ___________________________ 214
Arti colul 86. Consultarea Guvernului ________________________ 217
Arti colul 87. Parti ciparea la sedintele Guvernului ______________ 217
Arti colul 88. Mesaje _____________________________________ 217
Arti colul 89. Dizolvarea Parlamentului _______________________ 217
Arti colul 90. Referendumul ________________________________ 218
Arti colul 91. Atributii in domeniul politi cii externe _____________ 219
Arti colul 92. Atributii in domeniul apararii ____________________ 219
Arti colul 93. Masuri exceptionale ___________________________ 220
Arti colul 94. Alte atributii _________________________________ 220
Arti colul 95. Suspendarea din functie ________________________ 222
Arti colul 96. Punerea sub acuzare ___________________________ 223
Arti colul 97. Vacanta functiei ______________________________ 223
Arti colul 98. Interimatul functiei ____________________________ 223
Cuprins Consti tutia Romaniei
X Tudorel TOADER
Arti colul 99. Raspunderea presedintelui interimar ______________ 223
Arti colul 100. Actele Presedintelui __________________________ 223
Arti colul 101. Indemnizatia si celelalte drepturi ________________ 224
Capitolul III. Guvernul ______________________________________ 224
Arti colul 102. Rolul si structura _____________________________ 224
Arti colul 103. Investi tura __________________________________ 225
Arti colul 104. Juramantul de credinta ________________________ 225
Arti colul 105. Incompati bilitati _____________________________ 225
Arti colul 106. Incetarea functiei de membru al Guvernului _______ 226
Arti colul 107. Primul-ministru ______________________________ 226
Arti colul 108. Actele Guvernului ____________________________ 226
Arti colul 109. Raspunderea membrilor Guvernului _____________ 227
Arti colul 110. Incetarea mandatului _________________________ 230
Capitolul IV. Raporturile Parlamentului cu Guvernul ______________ 230
Arti colul 111. Informarea Parlamentului _____________________ 230
Arti colul 112. Intrebari, interpelari si motiuni simple ____________ 231
Arti colul 113. Motiunea de cenzura _________________________ 231
Arti colul 114. Angajarea raspunderii Guvernului _______________ 232
Arti colul 115. Delegarea legislati va __________________________ 236
Capitolul V. Administratia publica _____________________________ 243
Sectiunea 1. Administratia publica centrala de specialitate _________ 243
Arti colul 116. Structura ___________________________________ 243
Arti colul 117. Infi intarea __________________________________ 243
Arti colul 118. Fortele armate ______________________________ 244
Arti colul 119. Consiliul Suprem de Aparare a Tarii ______________ 244
Sectiunea a 2-a. Administratia publica locala ____________________ 245
Arti colul 120. Principii de baza _____________________________ 245
Arti colul 121. Autoritati comunale si orasenesti ________________ 246
Arti colul 122. Consiliul judetean ____________________________ 247
Arti colul 123. Prefectul ___________________________________ 248
Capitolul VI. Autoritatea judecatoreasca _______________________ 249
Sectiunea 1. Instantele judecatoresti ___________________________ 249
Arti colul 124. Infaptuirea justi tiei ___________________________ 249
Arti colul 125. Statutul judecatorilor _________________________ 255
Arti colul 126. Instantele judecatoresti _______________________ 256
Arti colul 127. Caracterul public al dezbaterilor ________________ 269
Arti colul 128. Folosirea limbii materne si a interpretului
in justi tie ______________________________________________ 269
Arti colul 129. Folosirea cailor de atac _______________________ 270
Consti tutia Romaniei Cuprins
Tudorel TOADER XI
Arti colul 130. Politia instantelor ____________________________ 273
Sectiunea a 2-a. Ministerul Public _____________________________ 273
Arti colul 131. Rolul Ministerului Public _______________________ 273
Arti colul 132. Statutul procurorilor __________________________ 278
Sectiunea a 3-a. Consiliul Superior al Magistraturii ________________ 280
Arti colul 133. Rolul si structura _____________________________ 280
Arti colul 134. Atributii ____________________________________ 282
Titlul IV. Economia si fi nantele publice _________________________ 285
Arti colul 135. Economia___________________________________ 285
Arti colul 136. Proprietatea ________________________________ 291
Arti colul 137. Sistemul fi nanciar ____________________________ 293
Arti colul 138. Bugetul public national ________________________ 294
Arti colul 139. Impozite, taxe si alte contributii _________________ 295
Arti colul 140. Curtea de Conturi ____________________________ 298
Arti colul 141. Consiliul Economic si Social ____________________ 299
Titlul V. Curtea Consti tutionala _______________________________ 301
Arti colul 142. Structura ___________________________________ 301
Arti colul 143. Conditii pentru numire ________________________ 302
Arti colul 144. Incompati bilitati _____________________________ 302
Arti colul 145. Independenta si inamovibilitatea ________________ 302
Arti colul 146. Atributii ____________________________________ 302
Arti colul 147. Deciziile Curtii Consti tutionale __________________ 316
Titlul VI. Integrarea euroatlanti ca _____________________________ 321
Arti colul 148. Integrarea in Uniunea Europeana _______________ 321
Arti colul 149. Aderarea la Tratatul Atlanti cului de Nord __________ 324
Titlul VII. Revizuirea Consti tutiei ______________________________ 325
Arti colul 150. Initiati va revizuirii ____________________________ 325
Arti colul 151. Procedura de revizuire ________________________ 326
Arti colul 152. Limitele revizuirii ____________________________ 326
Titlul VIII. Dispozitii fi nale si tranzitorii _________________________ 328
Arti colul 153. Intrarea in vigoare ___________________________ 328
Arti colul 154. Confl ictul temporal de legi _____________________ 328
Arti colul 155. Dispozitii tranzitorii ___________________________ 328
Arti colul 156. Republicarea Consti tutiei ______________________ 329Data aparitiei: 23.12.2011
Nr. pagini: 344

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.071 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.