Situatii de urgenta. Editia a II-a. Actualizata la 23 februarie 2009

Situatii de urgenta. Editia a II-a. Actualizata la 23 februarie 2009
-15%
Preț: 25,50 lei
30,00 lei (-15%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare
Anul publicării: 2009
Categoria: Procedura

DESCRIERE

Situatii de urgenta. Editia a II-a. Actualizata la 23 februarie 2009. Hotararea Guvernului nr. 548/2008 privind aprobarea Strategiei nationale de comunicare si informare publica pentru situatii de urgenta
      Introducere
      Informatii generale relevante
      Prioritati si cadrul juridic existente
      Definirea problemei
      Obiectivele strategiei
      Principii generale
      Directii de actiune
      Rezultatele politicii publice
      Rezultatele actiunilor
      Indicatori de performanta
      Implicatii pentru buget
      Implicatii juridice
      Proceduri de monitorizare si evaluare
      Etape ulterioare

Ordinul MIRA nr. 632/2008 privind implementarea Strategiei nationale de comunicare si informare publica pentru situatii de urgenta
Planul de implementare a Strategiei nationale de comunicare si informare publica pentru situatii de urgenta
      Informatii generale
      Definirea problemei
      Obiective specifice
      Directii de actiune
      Rezultatele politicii publice
      Rezultatele actiunilor
      Indicatori de performanta
      Planificare in timp
      Implicatii pentru buget
      Proceduri de monitorizare si evaluare
Metodologia de aplicare a Ghidului de comunicare pentru situatii de urgenta
      Activarea
      Roluri si responsabilitati ale personalului implicat in gestionarea situatiei de urgenta
      Strategii de comunicare
      Grupurile-tinta si construirea mesajelor
      Centrele de comunicare si informare publica (CCIP)
      Reguli referitoare la difuzarea informatiei
      Reguli de comunicare pentru institutii publice si reprezentanti ai partidelor politice in timpul situatiilor de urgenta
      Organizarea conferintelor de presa si colaborarea cu mass-media
      Comunicarea postdezastru
Model de documente necesare centrului de comunicare si informare publica
      Lista persoanelor desemnate sa indeplineasca sarcini in cadrul centrului de comunicare si informare publica pentru situatia...
      Lista persoanelor desemnate sa reprezinte echipele de interventie in relatia cu mass-media pentru situatia...
      Lista purtatorilor de cuvant din institutiile publice la data...
      Lista purtatorilor de mesaj din institutiile publice pentru situatia...
      Lista cu materiale si documente difuzate inainte, in timpul si dupa situatia de urgenta
      Lista cu categoriile de informatii care nu sunt destinate publicitatii

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004  privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta
      Dispozitii generale
      Organizarea Sistemului National
      Atributiile componentelor Sistemului National
      Asigurarea resurselor umane, materiale si financiare
      Sanctiuni
      Dispozitii finale si tranzitorii
      Lista ministerelor si institutiilor publice in cadrul carora se constituie si functioneaza centre operationale sau centre operative pentru
      situatii de urgenta cu activitate permanenta
      Principalele pe care le pot indeplini ministerele, celelalte organe centrale si unele organizatii neguvernamentale in prevenirea si gestionarea
      situatiilor de urgenta

Ordonanta Guvernului nr. 88/2001      privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
      Dispozitii generale
      Serviciile de urgenta
      Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
      Personalul serviciilor de urgenta
      Asigurarea financiara si materiala
      Dispozitii tranzitorii si finale
      Lista cuprinzand actele normative care se modifica corespunzator prevederilor prezentei ordonante

Ordinul MIRA/MSP/MMFES/MMDD nr. 247/1235/631/1130/2007 privind aprobarea planului de masuri vizand realizarea actiunilor de cooperare intre prefecti si
primari, in calitatea acestora de presedinti ai comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, respectiv ai comitetelor locale pentru situatii de
urgenta, si autoritatile de sanatate publica, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populatiei

Hotararea Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei nationale de prevenire a situatiilor de urgenta
      Introducere
      Informatii generale relevante
      Prioritati, politici si cadru juridic existente
      Definirea problemei
      Obiective
      Principii generale
      Directii de actiune
      Rezultatele politicilor publice
      Rezultatele actiunilor
      Indicatori
      Implicatii pentru buget
      Proceduri de monitorizare
      Etape ulterioare si institutii responsabile

Ordinul MAI nr. 886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de instiintare, avertizare si alarmare a populatiei
      Dispozitii generale
      Descrierea Sistemului integrat de avertizare si alarmare
      Descrierea Sistemului integrat de avertizare si alarmare
      Clasificarea sistemelor de instiintare-alarmare
      Cerinte si criterii de realizare si instalare
      Descrierea subsistemelor componente
      Cerinte de interfatare
      Interfata operator - echipament de comanda si control
      Cerinte de mediu, instalare si exploatare
      Proiectarea Sistemului integrat de avertizare si alarmare
      Proiectarea elementelor de constructie auxiliare (suport mecanic)
      Protectia si securizarea componentelor Sistemului integrat de avertizare si alarmare
      Cerinte de siguranta in exploatare
      Dispozitii finale
      Structura la nivelul logic al Sistemului national intrgrat de instiintare, avertizare si alarmare a populatiei

Ordinul MAI nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in
situatii de protectie civila
      Principii generale
      Organizarea si asigurarea instiintarii
      Organizarea si asigurarea alarmarii
      Instalarea, intretinerea, verificarea, repararea si folosirea mijloacelor de instiintare si alarmare
      Dispozitii finale
      Schema de principiu cu organizarea si asigurarea instiintarii si alarmarii la nivel national
      Schema de principiu cu organizarea si asigurarea instiintarii si alarmarii la nivel judetean
      Plan de instiintare si alarmare

Hotararea Guvernului nr. 1489/2004 privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta
      Organizare si functionare
      Asigurarea materiala si financiara
      Dispozitii finale
      Ministerele si institutiile publice centrale reprezentate in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta
      Lista cuprinzand dotarile principale ale Centrului Operational National, pentru sustinerea activitatilor Comitetului National pentru Situatii de
      Urgenta
      Schema fluxului informational-decizional al Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta

Hotararea Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru
Situatii de Urgenta
      Dispozitii generale
      Atributii
      Organizare si functionare
      Personalul, drepturile si indatoririle acestuia pentru indeplinirea atributiilor specifice
      Asigurarea materiala
      Dispozitii finale
      Organigrama inspectoratului general pentru situatii de urgenta
      Lista cu dotarile principale ale Centrului Operational National al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

Hotararea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea
comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta
      Dispozitii generale
      Structuri organizatorice si functionarea acestora
      Atributii
      Dotarea
      Ministerele si institutiile publice centrale la care se constituie centre operative pentru situatii de urgenta cu activitate permanenta
      Lista cuprinzand dotarile principale necesare desfasurarii activitatii comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta

Hotararea Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste
      Dispozitii generale
      Principii de organizare si functionare
      Atributii
      Personalul inspectoratelor pentru situatii de urgenta si atributiile acestuia
      Asigurarea materiala
      Dispozitii finale
      Zonele de competenta, denumirea si sediul (adresa) inspectoratelor

Ordinul MAI nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de
interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste
      Dispozitii generale
      Planificarea, pregatirea, organizarea si desfasurarea interventiei
      Documente de planificare, pregatire, organizare, conducere, raportare, evidenta si analiza a actiunilor de interventie
      Dispozitii finale

Ordinul MTCT/MAI nr. 1.995/2005/1.160/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului
la cutremure si/sau alunecari de teren
      Dispozitii generale
      Actiuni si masuri preventive
      Actiuni si masuri de interventie operativa
      Actiuni si masuri pentru recuperare si reabilitare
      Atributiile autoritatilor administratiei publice centrale si locale, ale institutiilor publice, ale reprezentantilor societatii civile si ale
      operatorilor economici privind prevenirea si gestionarea unei situatii de urgenta specifice
      Dispozitii finale
      Parametrii si nivelurile de gravitate minime privind caracterizarea situatiei zonelor afectate de situatia de urgenta specifica in vederea
      solicitarii declararii starii de alerta sau instituirii starii de urgenta specifice

Ordinul MAI/MMGA nr. 638/420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale
      Dispozitii generale
      Organizarea Sistemului national pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente
      la constructiile hidrotehnice si poluari accidentale
      Atributiile prefectilor si primarilor pentru aducerea la indeplinire a sarcinilor ce le revin, potrivit legii, in gestionarea situatiilor de
      urgenta generate de riscurile specifice
      Atributiile generale ale persoanelor juridice si ale persoanelor fizice implicate in activitatea de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor
      meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale
      Atributiile autoritatilor administratiei publice centrale care asigura functii de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta
      generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale
      Atributiile Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, ale Administratiei Nationale"Apele Romane", Institutului National de Hidrologie si
      Gospodarire a Apelor si ale Administratiei Nationale de Meteorologie
      Dispozitii finale

Ordinul MDLPL/MIRA nr. 970/559/2008 pentru aprobarea Procedurii de inventariere a locuintelor afectate de calamitati naturale
      Procedura de inventariere a locuintelor afectate de calamitati naturale
      Fisa (inventar) de analiza in teren a locuintelor distruse sau grav avariate ca efect al calamitatilor naturale, care se propun pentru a fi
      reparate, reabilitate sau reconstruite in localitatile aflate pe raza de autoritate a Consiliului Local
      Fisa tehnica a locuintei

Hotararea Guvernului nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare
      Dispozitii generale
      Conditii de incadrare a personalului voluntar
      Contractul de voluntariat
      Drepturi si obligatii
     Încetarea contractului de voluntariat
      Dispozitii tranzitorii si finale
      Contract de voluntariat
      Certificat nominal de voluntar - model
      Legitimatie de voluntar - model

Ordinul MAI nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii
de urgenta
      Criterii generale
      Criterii privind organizarea serviciilor voluntare
      Criterii operationale
      Clasificarea serviciilor voluntare
      Criterii privind incadrarea cu personal
      Criterii privind dotarea serviciilor voluntare
      Dotarea grupelor de interventie si echipelor specializate
      Criterii specifice care stau la baza dotarii cu mijloace tehnice si materiale a serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
      Documentele de organizare, desfasurare si conducere a activitatii serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
      Structura-cadru a regulamentului de organizare si functionare a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta

Hotararea Guvernului nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei,
echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare/private
      Dispozitii generale. Portul si conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale
      personalului serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare/private
      Descrierea uniformei, a echipamentului de protectie si a insemnelor distinctive
      Articole ce compun uniforma personalului serviciilor de urgenta voluntare/private

Ordinul MAI nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de
urgenta
      Criterii generale
      Criterii privind organizarea serviciilor private
      Criterii operationale
      Clasificarea serviciilor private
      Criterii privind incadrarea cu personal a serviciilor private
      Criterii privind dotarea serviciilor private
      Criterii specifice pentru serviciile private, constituite ca societati comerciale prestatoare de servicii
      Dotarea echipajelor/grupelor de interventie si echipelor specializate
            Criterii specifice care stau la baza dotarii cu mijloace tehnice si materiale a serviciilor private pentru situatii de urgenta
      Documentele de organizare, desfasurare si conducere a activitatii serviciului privat pentru situatii de urgenta
      Structura-cadru a Regulamentului de organizare si functionare a serviciului privat pentru situatii de urgenta

Ordinul MAI nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor
de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta
      Dispozitii generale
      Planificarea si organizarea activitatii de prevenire
      Desfasurarea si finalizarea activitatii de prevenire
      Grafic de control -model
      Programul serviciului de rond -model
      Carnet cu constatarile rezultate din control -model
      Nota de control -model
      Registru cu constatarile din serviciul de rond -model

Ordinul MIRA nr. 483/2008 privind organizarea si desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile
voluntare pentru situatii de urgenta
      Structura-cadru a programului de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta
      Adeverinta

Ordinul MIRA nr. 673/2008 privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta a reprezentantilor institutiilor prefectului si a personalului cu
functii de conducere din administratia publica locala, in perioada 2009-2012
      Programul unitar de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta a reprezentantilor institutiilor prefectului si a personalului cu functii de
      conducere din administratia publica locala
      Arondarea judetelor si a municipiului Bucuresti pe centrele zonale de pregatire Bacau, Cluj-Napoca si Craiova
      Categoriile de personal si repartizarea acestora pe grupe de pregatire
      Baza de calcul a necesarului de pregatire in cadrul centrelor zonale de pregatire Bacau, Cluj-Napoca si Craiova
      Repartizarea necesarului de pregatire in perioada 2009-2012, pe categorii de personal si judetele arondate centrului zonal de pregatire Bacau
      Repartizarea necesarului de pregatire in perioada 2009-2012, pe categorii de personal si judetele arondate centrului zonal de pregatire Cluj-Napoca
      Repartizarea necesarului de pregatire in perioada 2009-2012, pe categorii de personal si judetele arondate centrului zonal de pregatire Craiova

Ordinul MIRA nr. 562/2008 privind aprobarea componentei si a Regulamentului de functionare a Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Ministerului
Internelor si Reformei Administrative

Hotararea Guvernului nr. 741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de producerea unui accident de
aviatie civila, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 74/1991 privind infiintarea Regiei autonome"Administratia romana a serviciilor
de trafic aerian" - ROMATSA
Regulament privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de producerea unui accident de aviatie civila
      Dispozitii generale
      Structuri cu atributii in gestionarea situatiei de urgenta si coordonarea operatiunilor de salvare
      Alarmarea. Cautarea si/sau salvarea
      Dispozitii tranzitorii si finale
      Lista unitatilor operative de cautare
      Lista inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta
      Schema conexiunilor dintre structurile organizatorice care participa la activitatea de cautare si salvare

 

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.697 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.